Pepins Medlemsvillkor


 1. Allmänt
  1. Dessa villkor hanterar förhållandet mellan dig och Pepins Group AB (Pepins) och hur du kan använda Pepins webbplats www.pepins.com. Villkoren innehåller information som varje medlem bör vara medveten om.
  2. För att bli medlem på Pepins plattform krävs att dessa villkor accepteras. Vi uppmanar dig att spara en kopia av dessa villkor för framtida referens.
  3. Syftet med tjänsterna Pepins bedriver är att sammanföra kapitalsökande bolag med investeringssökande personer och bolag.
  4. Medlemmar på Pepins ges möjlighet att investera i aktier i ett eller flera bolag.
  5. Investeringar i emissioner i de bolag som presenteras på pepins.com sker normalt genom förvärv av aktier i ett publikt aktiebolag skapat för varje specifik emission. Det publika bolaget har som enda syfte att äga och förvalta aktierna i det underliggande verksamhetsdrivande bolaget. Aktierna i det verksamhetsdrivande bolaget är normalt preferensaktier.
  6. Investeringar i aktier upptagna på Pepins olika listor för aktiehandel. Köp- och säljorder som läggs är bindande och investerare är skyldiga att följa instruktioner i avräkningsnotor som utsänds efter varje avslut. Vid godkännande av dessa medlemsvillkor samtycker du även till handelsreglerna för Pepins olika listor.
 2. Pepinsmedlem
  1. För att bli medlem på Pepins krävs att du är minst 18 år gammal och har rättshandlingsförmåga. Om du är under 18 år är det möjligt att bli medlem men det krävs att samtliga förmyndare godkänner detta och samtycker till att de får tillgång till alla uppgifter på medlemskontot.
  2. Legitimering görs i samband med registrering av medlemskonto på pepins.com. Det är möjligt att legitimera sig via BankID, mobilt BankID eller genom vidimerad kopia på pass eller annan ID-handling.
  3. För det fall att du representerar en juridisk person krävs att du är minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda den juridiska personen vid dessa villkor.
  4. För presumtiva medlemmar utanför Sverige inom EU/EES ska följande handlingar inkomma för att registrering ska anses godkänd:
   1. En vidimerad kopia på pass.
   2. En vidimerad kopia på ett officiellt dokument (på svenska eller engelska) som bekräftar hemadress. Dokumentet kan vara en elräkning, fast telefonräkning eller en lönespecifikation.
   3. En TIN (Tax Identification Number eller Social Security Number) givet att det finns.
   4. En ifylld kundkännedomsblankett som kan laddas ned från pepins.com.
   5. En blankett för PEP (Politically Exposed Person) som kan laddas ner från pepins.com.
  5. Person som är bosatt i USA, Kanada, Storbritannien, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Australien eller Nya Zeeland måste, på grund av hemstatens lagstiftning genomföra ett lämplighetstest över investeringstillgångar vid medlemsregistreringen. Om inte lämplighetstestet godkänns är det inte möjligt att bli medlem.
  6. Varje medlem måste innan första investeringen genomföra en passandebedömning. Onoterade aktier klassificeras som komplicerade finansiella instrument varför varje medlem måste upplysas om instrumentets särdrag.
  7. Medlem garanterar att all information som lämnas är i sin helhet aktuell, korrekt och fullständig.
  8. Pepins.com får endast användas för lagligt tillåtna ändamål i enlighet med gällande lagar och Pepins riktlinjer. Anmälandet av felaktigt namn eller annan information av personlig karaktär samt annan olaglig aktivitet är förbjudet. Pepins gör sitt yttersta för att bidra till att bedrägliga användare ställs till ansvar och annat störande beteende kan rapporteras till Finanspolisen eller annan lämplig myndighet. Nedan är en icke-uttömmande lista på exempel som anses vara bedrägliga:
   1. Användning av eller försök av att använda pepins.com för kriminella eller oetiska ändamål eller övrigt avsiktligt missbruk av pepins.com.
   2. Olovlig kopiering, omarbetning eller delning av information från Pepins hemsida.
   3. Försummelse av betalning av investeringar i emissioner eller i aktier upptagna på Pepins handelslistor.
   4. Försummelse av leverans av aktier upptagna på Pepins handelslistor.
  9. Som användare av pepins.com accepterar du förbudet att använda så kallade robotar, spindlar eller andra automatiska verktyg (utöver vanliga sökmotorer som Google) om inte skriftligt godkännande erhålls från Pepins i förväg. Medlem accepterar vidare att inte otillbörligt söka skada Pepins via alltför hög belastning eller aktivt störa eller förhindra funktionaliteten på plattformen.
 3. Medlems Förhållande Till Pepins
  1. I och med att dessa villkor godkänns blir du medlem på Pepins vilket du fortsätter att vara fram tills att medlemskapet sägs upp. Du blir kund hos Pepins i samband med att du gör din första investering.
  2. Medlem kan närsomhelst sluta använda pepins.com utan särskild anmälan till Pepins. Medlem kan sägas upp genom att informera oss via mejl till [email protected]
  3. Pepins kan avsluta eller upphöra med att erbjuda medlem Pepins plattform i allmänhet enligt Pepins eget omdöme, utan förgående meddelande om detta. Pepins säger då upp avtalet med dessa villkor.
  4. Pepins har ej tillstånd att tillhandahålla sina medlemmar investeringsrådgivning och ger av den anledningen inga råd vare sig om finansiella frågor eller planeringsfrågor eller frågor rörande skatter eller legala spörsmål.
  5. Ingen av den kommunikation som du får av Pepins ska tolkas som rådgivning (undantaget tekniska spörsmål kring användandet av plattformen eller dylika frågor).
  6. Uppstår frågor av finansiell-, skatte- eller legal natur uppmanar Pepins dig som medlem att söka professionell rådgivning.
 4. Pepins Plattform
  1. Pepins.com är plattformen där majoriteten av kontakten mellan Pepins och dig som investerare eller ditt investeringsbolag kommer att ske. Ibland kan de förekomma direkta meddelanden via mejl eller annan kommunikation men i övrigt kommer all kommunikation ske via plattformen vilket inkluderar betalning av investeringen, legitimering samt lämnade av uppgifter.
  2. Access till pepins.com sker via inloggning där ditt unika lösenord används. Du bör förvara detta säkert och om användarnamn och/eller lösenord kommer på avvägar uppmanar vi dig att snarast ta kontakt med Pepins för att undvika att ditt konto missbrukas.
  3. Du är ansvarig för att den informationen du lämnar på pepins.com.
 5. Risker
  1. Investeringar i onoterade tillväxtbolag är normalt förknippat med hög risk. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att behöva ta in kapital vid återkommande tillfällen eller inte lyckas växa enligt uttalad ambition. Risken är därmed att alla investeringar i sådana bolag kan gå förlorade.
  2. Ingen bör således investera mer i onoterade tillväxtbolag än att man kan hantera sådana förluster.
  3. Investeringar i onoterade tillväxtbolag är ofta illikvida vilket innebär att det kan vara svårt eller ta tid innan det är möjligt att avyttra sin investering.
  4. Varje investering är unik, varför det är av största vikt att investeraren noggrant utvärdera investeringserbjudandet och bolaget innan investeraren genomför en investering.
  5. Den informationen som visas på pepins.com om bolagen kommer från bolagen själva och Pepins har inget ansvar för den informationen.
  6. Pepins genomför granskningar av bolagen och dess ledning men ansvaret ligger hos bolagens styrelser.
  7. Vid handel i aktier upptagna på Pepins aktielistor kan avslutens storlek i efterhand behöva reduceras och leveransen av likvid och/eller aktier försenas beroende på omständigheter utanför Pepins kontroll.
 6. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument
  1. I enlighet lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gällande kapitel 3 om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument ska Pepins redovisa nedanstående information. Information kring varje enskild investering redovisas under respektive företagssida på webbsidan pepins.com.
   1. Pepins Group AB innehar följande tillstånd av Finansinspektionen under lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
    1. Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet.
    2. Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp.
    3. Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.
    4. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
    5. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
   2. Svensk lag tillämpas på dessa medlemsvillkor inbegripet marknadsföringslagen (2008:486) och lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
 7. Avgifter
  1. Pepins tar inte avgifter av investerarna utan av de bolag som söker kapital.
  2. Dessa avgifter består av en fast avgift samt en procentsats av det totala investeringsbeloppet.
  3. Vidare utfärdar det kapitalsökande bolaget eller dess ägare normalt en teckningsoption/köpoption till Pepins.
  4. För handel i aktier upptagna på Pepins aktielistor tas ett courtage ut av köpare och säljare enligt gällande prislista.
 8. Betalningsalternativ
  1. Betalningsalternativ vid investering i Pepins emissioner:
   1. Kortbetalning (Mastercard och Visa)
   2. Banköverföring
   3. Faktura (Billogram, utfärdas med tre dagars betalningsvillkor)
   4. Swish
   5. Trustly
  2. Den allmänna principen vid investering i en emission är att teckning, preliminär tilldelning och betalning sker samtidigt. När transaktionen går igenom syns investeringen under My Pepins som emissionsorder.
  3. Preliminär tilldelning av aktierna sker omedelbart och enligt principen förts-till-kvarn.
  4. Skulle emissionen inte uppnå fastställd miniminivå genomförs inte emissionen och erlagd likvid återbetalas.
  5. När teckningstiden gått ut, eller om maxnivån är uppnådd, bekräftas tilldelning genom upprättad avräkningsnota som blir tillgänglig under My Pepins som innehav.
  6. Teckningar av aktier är bindande och Pepins befullmäktigas för investeraren att verkställa teckning av aktier.
  7. Betalning vid investering i aktier upptagna till handel på Pepins aktielistor sker genom banköverföring i enlighet med instruktion i utsänd avräkningsnota.
  8. I enlighet med 3 kap. 2 § i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är finansiella instrument undantagna ångerrätten. Det innebär att ingen ångerrätt finns för de investeringar som sker på Pepins.
 9. Personliga uppgifter och sekretess
  1. Pepins hanterar personliga uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR som reglerar hur personuppgifter ska behandlas. GDPR syftar till att skydda människor mot att deras personliga uppgifter behandlas kränkande eller på annat sätt olämpligt.
  2. Pepins sparar uppgifter som lämnats av våra medlemmar när de registrerar sig och uppgifter som lämnas vid senare komplettering och/eller uppdatering av uppgifter. Pepins kan komma att komplettera dessa uppgifter med andra privata eller offentliga register med anledning av ett berättigat intresse med en laglig grund enligt Artikel 6 GDPR. Dessa uppgifter kan Pepins använda för att bedöma huruvida en investering bör anses passande för en medlem.
  3. Pepins är ålagt att spara vissa uppgifter samt att i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter i enlighet med rådande lagar och förordningar. Utöver dessa krav delar Pepins inte din personliga data med tredje part.
  4. Pepins syftar till att skydda din personliga data enligt gällande lagar och förordningar samt enligt Pepins Integritetspolicy och Policy för behandling personuppgifter.
  5. Om du är intresserad av vilka uppgifter som vi håller för din räkning vänligen kontakta Pepins på [email protected]
 10. Cookies
  1. Pepins använder cookies vilket hjälper oss att verifiera våra medlemmar efter att de har loggat in. Cookies är en textfil som är lagrad på din hårddisk. Filen innehåller en unik identifierare och kan bara nås från den hemsida som placerade den initialt. Pepins är enligt lag skyldig att informera dig om användandet av cookies.
  2. Cookies används för att identifiera Pepins medlemmar och för att genomföra viss analys av hur vår hemsida används. Pepins analyserar vilka sidor som Pepins medlemmar använder och hur sidorna används. Huvudsyftet är att förbättra Pepins hemsida och därmed Pepins service. Vissa mejlmeddelanden som skickas från Pepins kan också innehålla cookies med syfte att Pepins kan analysera öppningsfrekvenserna.
  3. Pepins använder, eller kan komma att använda, tredjepartsmjukvara såsom Google Analytics för att underlätta analysen av cookies.
  4. Det är möjligt att stänga av cookies eller ta bort enskilda cookies genom att gå in på säkerhetsinställningarna på sin webbläsare. Exakt hur cookies stängs av skiljer sig något beroende på vilken webbläsare medlem använder.
  5. Stängs cookies av eller slängs cookies från Pepins kommer användandet och funktionaliteten på hemsidan avsevärt att begränsas.
 11. Ändringar av detta avtal
  1. Det avtal som dessa medlemsvillkor utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Pepins kan komma att ändra villkoren från tid till annan vilket kommer att meddelas medlemmarna antingen via mejl eller notifiering på pepins.com.
  2. De ändrade villkoren blir gällande för nya medlemmar och investerare från och med det datum de publiceras på pepins.com.
  3. Redan existerande medlemmar och investerare blir bundna av de ändrade villkoren 14 dagar efter meddelande via mejl eller genom publicering på pepins.com.
  4. Om en medlem inte godkänner de ändrade villkoren bör investeraren säga upp avtalet inom 14 dagar från att de ändrade villkoren publicerade på pepins.com eller efter meddelandet via mejl.
 12. Intressekonflikter
  1. Pepins har upprättat en policy för att hantera intressekonflikter i enlighet med bestämmelser om intressekonflikter enligt 9 kap. 9 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt artikel 33-35 i Kommissionens delegerande förordning 2017/565.
  2. Pepins ska säkerställa att dess kunder inte blir negativt påverkade av intressekonflikter inom Pepins.
  3. För det fall negativa effekter av intressekonflikter är oundvikliga ska Pepins informera sina kunder om dessa.
  4. Styrelsen antar Policyn för hantering av intressekonflikter och de ska ses över årligen eller oftare om nödvändigt.
 13. Överlåtelser av aktier
  1. Överlåtelser av aktier i något av de bolag vars aktier är upptagna hos Nordiska Värdepappersregistret (NVR) som medlem investerat i kan endast godkännas om överlåtelsen sker till någon som är eller ska bli medlem på Pepins och har genomgått en identifiering enligt punkt 2 i dessa medlemsvillkor.
  2. Registrering och godkännande måste vara gjort innan överlåtelsen kan genomföras.
  3. Överlåtelser av aktier i något av de bolag vars aktier är upptagna hos Euroclear Sweden AB sker genom medlemmens egen försorg. Medlem är ansvarig för att uppdra åt sin bank/fondkommissionär att leverera aktierna.
 14. Ansvarsbegränsningar
  1. Pepins är inte skadeståndsskyldig för händelser och eventuell skada som ligger utanför Pepins kontroll. Detta inbegriper brand, explosioner eller olyckshändelser, krig eller arbetskonflikter såsom strejker. Detta inbegriper även situationer där Pepins är del av en arbetsmarknadskonflikt. Utöver detta inbegrips även situationer där hemsidan utsatts för icke förutsägbar belastning vilket minskat dess funktionalitet eller andra situationer där Pepins visat normal aktsamhet.
  2. Pepins lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll, information, kalkyler, beräkningar eller annat som presenteras på pepins.com oavsett om detta härstammar från bolag vars aktier är upptagna på Pepins handelslistor eller bolag som genomfört en emission.
  3. Pepins tar varken direkt eller indirekt ansvar för investeringserbjudandet och en investering är en angelägenhet mellan investeraren och det emitterande eller listade bolaget.
  4. All information från Pepins kommer ske via e-post eller via hemsidan på antingen svenska eller engelska.
 15. Lagval och tvistelösning
  1. Medlemsvillkoren regleras av svensk lag.
  2. Alla tvister med anledning av medlemsvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
  3. Pepins står under Finansinspektionens tillsyn och om Pepins har åsidosatt sina skyldigheter enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska Finansinspektionen ingripa.
 16. Godkännande av medlemsvillkor
  1. Medlemsvillkoren som här stadgas anses godkända och accepterade i och med att tillbörlig ruta fyllts i på pepins.com i samband med registrering av medlemskapet.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.