SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin! Som medlem i Pepins får du:
  • Information om våra kommande emissioner
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Utbildningsmaterial om aktier och hur man investerar i tillväxtbolag
  • TIllgång till Pepins nätverk och forum
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och PUL
Ta del av den snabbast växande delen av ekonomin.

Idag är 99 % av befolk­ningen utestängda från den mest lovande delen av ekonomin. Spets­företagen som oftast inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller mycket förmögna privat­personer med stora kontakt­nät. På Pepins får alla chansen, oavsett plån­bokens storlek, att investera och bli del­ägare i spännande tillväxt­företag.

Vi hittar, genom­lyser och väljer ut lovande till­växtbolag.

Pepins går igenom mängder av bolag och väljer ut några få. Kontroller (så kallad due diligence) genomförs, avtal förhandlas och ett komplett investerings­underlag tas fram. Vi tittar själv­klart även på håll­barhet, samhälls­nytta och innovation.

Investera och bli del­ägare på prof­essionella villkor, från 500 kronor och uppåt.

Nu kan alla bli en affärs­ängel! Investera så mycket eller så lite du vill. Hos Pepins blir du delägare i tillväxt­bolag sida vid sida och på samma villkor som proffsen.

Delägar­kraft! Hjälp dina bolag och din investering att växa.

Som del­ägare kan du bidra med stora värden. Du hittar tips och idéer om hur du kan hjälpa till på vår community. Via Stake­holders´ Club kan du dessutom kommu­nicera direkt med bolagen och andra delägare och följa hur det går.

På Pepins Market kan du sedan sälja dina aktier. Eller köpa fler.

På vår marknads­plats kan du köpa och sälja crowd­fundade aktier och följa bolagens utveckling. Vår handels­modell är anpassad för att främja tillväxt och långs­iktighet. Den ger bolagen utrymme att fokusera på sin verksamhet och utveckling samtidigt som delägare får möjlighet att handla med sina aktier.

Hur ofta handel kommer att ske, årsvis, kvartals­vis eller månads­vis, framgår i infor­mationen kring respektive bolags emission.

Preferensaktier


Vad betyder egentligen preferens­aktier? Vilken slags preferens­aktie brukar Pepins använda? Vilka fördelar finns för investerare och vilka fördelar finns det för bolagen?

Preferens innebär en fördel

Enkelt uttryck innebär preferensen en fördel för aktie­ägaren. Den fördelen kan vara konstruerad på många olika sätt. På Pepins erbjuder vi ofta en ”likvidations­preferens” i de bolag som gör emissioner via crowdfunding på vår sajt. Det ger både en broms vid nedgångar och följer med uppåt när aktie­kursen stiger. Se filmen om hur det fungerar här.

Likvidations­preferensen – eller fördelen – innebär att du som har investerat, får tillbaka dina pengar före stamaktie­ägare. Först därefter får övriga aktie­ägare sin insats tillbaka. Efter detta, om det finns medel över, delar alla aktie­ägare lika, på det som är kvar. Vad händer då med likvidations­preferensen om aktie­kursen stiger? I dessa fall följer preferens­aktieägarna med bolagets utveckling uppåt, på lika villkor som hos andra aktie­ägare.

Vad är ett holdingbolag?


Strategisk ägar­struktur

För att underlätta och göra det möjligt för ett tillväxt­bolag att ta in hundratals, ibland tusentals nya del­ägare har Pepins skapat en genom­tänkt ägar­struktur med ägar­bolag, så kallade holding­bolag. Dessa publika holding­bolag är helt enkelt bolag som äger aktier i andra bolag.

Exempel­vis äger Pepins medlemmar aktier i holding­bolaget Alvesta­glass Partners Sweden AB (publ), som i sin tur äger aktier i Alvesta­lass AB (Målbolaget). Syftet med dessa ägar­bolag är bland annat att möjliggöra handel med aktierna och förenkla både för del­ägarna och bolagen.

Förd­elar för bolagen

Via denna struktur får entre­prenörerna i praktiken endast EN ny ägare i sina företag. Det säker­ställer utrymme för handlings­kraft. Något som krävs exempel­vis i samband med strategiska affärer som när man vill ta in en större investerare, göra ett företags­förvärv, börs­notera eller så småningom sälja bolaget.

En annan fördel är att upplägget bidrar till minskad administration, lägre kostnader och att ledningen kan fokusera mer på att driva utvecklingen i bolaget snarare än aktieägar­frågor.

Fördelar för delägarna

Upplägget med holding­bolag ger ett bättre investerar­skydd. Pepins ser till att alla avtal som tryggar ägandet finns på plats. Via vårt upplägg blir det därför möjligt för alla att investera på samma villkor som större, prof­essionella aktörer.

Dessutom kan Pepins erbjuda möjligheten att köpa och sälja crowd­fundade aktier på Pepins Market. På det sättet slipper del­ägarna vara inlåsta i sitt ägande ända fram till en börs­notering eller annan exit. Hur ofta och när aktien ska kunna handlas framgår i infor­mationen kring varje enskild emission.

Det tekniska
  • Bolagen som gör emissioner på Pepins får endast en ny aktie­ägare – Holding­bolaget.
  • Holding­bolaget har som uppgift att äga och förvalta aktierna i Målbolaget.
  • Holding­bolaget bevakar även de nya delä­garnas rättig­heter i förhållande till grundare och övriga ägare, nuvarande eller framtida. Dessa rättig­heter regleras bland annat via ett aktieägar­avtal.
  • Styrelsen i Holding­bolaget tillsätts inlednings­vis av Pepins och Målbolaget i samverkan. Aktie­ägarna väljer sedan styrelse på bolags­stämmor.
  • Delägare får finansiell information och möjlighet att delta i aktieägar­träffar som Mål­bolaget och Pepins arrangerar. Den formella rösträtten ligger hos den representant som Holding­bolaget utser till att representera bolaget på bolags­stämmorna i Mål­bolaget.