SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!

PEPINS FÖRKLARAR


Ta del av den snabbast växande delen av ekonomin.

Idag är 99 % av befolk­ningen utestängda från den mest lovande delen av ekonomin. Spets­företagen som oftast inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller mycket förmögna privat­personer med stora kontakt­nät. På Pepins får alla chansen, oavsett plån­bokens storlek, att investera och bli del­ägare i spännande tillväxt­företag.

Välj bland lovande tillväxt­bolag som Pepins granskat och sållat fram.

Pepins går igenom mängder av bolag och väljer ut några få. Kontroller (så kallad due diligence) genomförs, avtal förhandlas och ett komplett investerings­underlag tas fram. Vi tittar själv­klart även på håll­barhet, samhälls­nytta och innovation.

Investera och bli del­ägare på prof­essionella villkor, från 500 kronor och uppåt.

Nu kan alla bli en affärs­ängel! Investera så mycket eller så lite du vill. Hos Pepins blir du delägare i tillväxt­bolag sida vid sida och på samma villkor som proffsen.

Delägar­kraft! Hjälp dina bolag och din investering att växa.

Som del­ägare kan du bidra med stora värden. Du hittar tips och idéer om hur du kan hjälpa till på vår community. Via Stake­holders´ Club kan du dessutom kommu­nicera direkt med bolagen och andra delägare och följa hur det går.

På Pepins Market kan du sedan sälja dina aktier. Eller köpa fler.

På vår marknads­plats kan du köpa och sälja crowd­fundade aktier och följa bolagens utveckling. Vår handels­modell är anpassad för att främja tillväxt och långs­iktighet. Den ger bolagen utrymme att fokusera på sin verksamhet och utveckling samtidigt som delägare får möjlighet att handla med sina aktier.

Hur ofta handel kommer att ske, årsvis, kvartals­vis eller månads­vis, framgår i infor­mationen kring respektive bolags emission.

Preferensaktier


Vad betyder egentligen preferens­aktier? Vilken slags preferens­aktie brukar Pepins använda? Vilka fördelar finns för investerare och vilka fördelar finns det för bolagen?

Preferens innebär en fördel

Enkelt uttryck innebär preferensen en fördel för aktie­ägaren. Den fördelen kan vara konstruerad på många olika sätt. På Pepins erbjuder vi ofta en ”likvidations­preferens” i de bolag som gör emissioner via crowdfunding på vår sajt. Det ger både en broms vid nedgångar och följer med uppåt när aktie­kursen stiger. Se filmen om hur det fungerar här.

Likvidations­preferensen – eller fördelen – innebär att du som har investerat, får tillbaka dina pengar före stamaktie­ägare. Först därefter får övriga aktie­ägare sin insats tillbaka. Efter detta, om det finns medel över, delar alla aktie­ägare lika, på det som är kvar. Vad händer då med likvidations­preferensen om aktie­kursen stiger? I dessa fall följer preferens­aktieägarna med bolagets utveckling uppåt, på lika villkor som hos andra aktie­ägare.

Vad är ett holdingbolag?


Strategisk ägar­struktur

För att underlätta och göra det möjligt för ett tillväxt­bolag att ta in hundratals, ibland tusentals nya del­ägare har Pepins skapat en genom­tänkt ägar­struktur med ägar­bolag, så kallade holding­bolag. Dessa publika holding­bolag är helt enkelt bolag som äger aktier i andra bolag.

Exempel­vis äger Pepins medlemmar aktier i holding­bolaget Alvesta­glass Partners Sweden AB (publ), som i sin tur äger aktier i Alvesta­lass AB (Målbolaget). Syftet med dessa ägar­bolag är bland annat att möjliggöra handel med aktierna och förenkla både för del­ägarna och bolagen.

Förd­elar för bolagen

Via denna struktur får entre­prenörerna i praktiken endast EN ny ägare i sina företag. Det säker­ställer utrymme för handlings­kraft. Något som krävs exempel­vis i samband med strategiska affärer som när man vill ta in en större investerare, göra ett företags­förvärv, börs­notera eller så småningom sälja bolaget.

En annan fördel är att upplägget bidrar till minskad administration, lägre kostnader och att ledningen kan fokusera mer på att driva utvecklingen i bolaget snarare än aktieägar­frågor.

Fördelar för delägarna

Upplägget med holding­bolag ger ett bättre investerar­skydd. Pepins ser till att alla avtal som tryggar ägandet finns på plats. Via vårt upplägg blir det därför möjligt för alla att investera på samma villkor som större, prof­essionella aktörer.

Dessutom kan Pepins erbjuda möjligheten att köpa och sälja crowd­fundade aktier på Pepins Market. På det sättet slipper del­ägarna vara inlåsta i sitt ägande ända fram till en börs­notering eller annan exit. Hur ofta och när aktien ska kunna handlas framgår i infor­mationen kring varje enskild emission.

Det tekniska

Bolagen som gör emissioner på Pepins får endast en ny aktie­ägare – Holding­bolaget.

Holding­bolaget har som uppgift att äga och förvalta aktierna i Målbolaget. Holding­bolaget bevakar även de nya delä­garnas rättig­heter i förhållande till grundare och övriga ägare, nuvarande eller framtida. Dessa rättig­heter regleras bland annat via ett aktieägar­avtal.

Styrelsen i Holding­bolaget tillsätts inlednings­ vis av Pepins och Målbolaget i samverkan. Aktie­ägarna väljer sedan styrelse på bolags­stämmor.Delägare får finansiell information och möjlighet att delta i aktieägar­träffar som Mål­bolaget och Pepins arrangerar. Den formella rösträtten ligger hos den representant som Holding­bolaget utser till att representera bolaget på bolags­stämmorna i Mål­bolaget.