SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Pepins Medlemsvillkor


1. Introduktion

Dessa villkor hanterar förhållandet mellan dig och Pepins Group AB (hädanefter Pepins) samt innehåller viss information som Du som medlem bör vara medveten om. Vi uppmanar dig att spara en kopia av dessa villkor för framtida referens.

2. Investeringar

A. Investeringstyp

Som medlem på Pepins ges Du möjlighet att investera i aktier i ett eller flera bolag.

B. Investerings­struktur

B1. Crowdfunding

Investeringar i de bolag som presenteras på pepins.com sker oftast genom förvärv av aktier i ett publikt aktiebolag skapat för varje specifik investering. Detta bolag kommer i sin tur att äga aktier i det under­liggande bolaget. Dessa aktier är ofta utformade som Preferens­aktier.

B2. Handel på Pepins aktielistor

Investeringar i befintliga aktier sker via Pepins olika listor för aktie­handel. Köp- och sälj­orders som läggs är bindande och investerare är skyldiga att följa instruktioner i avräknings­notor som utsänds efter varje avslut

3. Vilka kan vara medlemmar på Pepins

För att bli medlem på Pepins måste du antingen vara en fysisk person över 18 år eller juridisk person. Legitimering görs vid det första investerings­tillfället antingen via vanligt BankID, mobilt BankID eller vidimerad kopia på pass eller annat ID. För presumtiva medlemmar utanför Sverige (för tillfället kan Pepins bara godkänna medlemmar från EU eller EES länder) måste man istället för BankID-­proceduren inkomma med:

A. En vidimerad kopia på pass

B. En vidimerad kopia på ett officiellt dokument (på svenska eller engelska) som bekräftar din hemadress. Detta kan vara elräkning, fast telefon­räkning eller löne­specifikation.

C. En TIN (Tax Identification Number eller Social Security Number) givet att detta finns.

D. En ifylld kundkännedoms­blankett som kan laddas ned från pepins.com eller fyllas i direkt på webbsidan.

E. En PEP blankett (Politically Exposed Person) som kan laddas ner från pepins.com eller fyllas i direkt på webb­sidan.

4. Regler för pepins.com

Som användare av pepins.com accepterar du förbudet mot att använda så kallade robotar, spindlar eller andra automatiska verktyg (utöver vanliga sök­motorer såsom Google) om inte skriftligt godkännande erhålls från Pepins i förväg. Du accepterar vidare att inte otillbörligt söka skada pepins.com via alltför hög belastning eller aktivt störa eller förhindra funktionaliteten på platt­formen.

5. Om Pepins förhållande till dig som investerare

I och med att dessa villkor godkänns blir Du Medlem på Pepins vilket Du fortsätter vara fram tills att medlem­skapet sägs upp. Du blir kund hos Pepins i samband med att Du gör din första investering. Du kan säga upp din medlems­status på Pepins genom att informera oss via e-post till [email protected] Pepins kan säga upp avtalet närsom­helst utan att ange anledning. Pepins ger inga råd vare sig om finansiella frågor eller placeringsfrågor eller frågor rörande skatter eller legala spörsmål. Ingen av den kommunikation som Du får från Pepins ska tolkas som rådgivning (undantaget tekniska spörsmål kring användandet av plattformen eller dylika frågor). Uppstår frågor av finansiell-, skatte- eller legal natur uppmanar Pepins Dig som medlem att söka professionell råd­givning.

6. Pepins Platt­form

Pepins.com är platt­formen där majoriteten av kontakten mellan Pepins och Dig som investerare eller ditt investerings­bolag kommer att ske. Ibland kan det förekomma direkt email eller annan kommunikation men i övrigt kommer allt ske via platt­formen vilket inkluderar betalning av investeringen, legitimering samt lämnande av uppgifter. Access till pepins.com sker via inloggning där Ditt unika lösenord används. Du bör förvara detta säkert och om användarnamn och lösenord kommer på avvägar uppmanar vi Dig att snarast ta kontakt med Pepins för att undvika att Ditt konto missbrukas. Du är ansvarig för den information som du själv lämnar på pepins.com. Detta innebär att Du inte får lämna information som Du inte äger eller har rätt att publicera.

7. Risker

Det är förknippat med stora risker att investera i onoterade tillväxt­bolag. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att misslyckas och därmed är risken att alla investeringar i sådana bolag förloras. Ingen bör investera mer i sådana bolag än att man kan hantera sådana förluster. Dessa investeringar är ofta illikvida vilket innebär att det kan ta tid innan man kan sälja eller på annat sätt avyttra sin investering.

Den information om bolagen som visas på pepins.com kommer från bolagen själva och Pepins har inget ansvar för den informationen. Pepins genomför granskningar av bolagen och dess ledning men ansvaret ligger hos bolagens styrelser. Vid handel i befintliga aktier på Pepins aktie­listor kan avslutens storlek i efterhand behöva reduceras och leverans av likvid och/eller aktier försenas beroende på om­ständigheter utanför Pepins kontroll

8. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument

I enlighet med Lag (2005:59) om distans­avtal och avtal utanför affärslokaler 3 kapitlet, Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument ska Pepins redovisa nedanstående information. Information kring varje enskild investering redovisas på respektive företagssida på webbsidan pepins.com.

A. Pepins Adress är:

Pepins Group AB, Värmdövägen 84, 131 54 Nacka, Sweden

Email: [email protected]

B. Pepins Group AB innehar följande tillstånd av Finans­inspektionen
i. Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisnings­skyldighet
ii. Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företags­uppköp
iii. Mottagande och vidare­befordran av order avseende finansiella instrument
iv. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
v. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

C. Lag

Både vad avser lag om marknads­föring och avtals­villkor så gäller svensk lag.

9. Avgifter

Pepins tar inte avgifter av Investerarna utan av de bolag som söker kapital. Dessa avgifter består av en fast avgift samt en procentsats av det totala investerings­beloppet. Utöver dessa avgifter utfärdar bolaget eller dess ägare oftast en tecknings­option till Pepins. För handel i befintliga aktier via Pepins aktie­listor tas ett courtage ut av köpare och säljare.

10. Våra betalnings­alternativ och villkor

10.1. Investering i Pepins emissioner

Följande betalningsalternativ kan användas:

  • Kortbetalning (vid teckning)
  • Banköverföring (vid teckning)
  • Faktura via Billogram (utfärdas vid teckning med 3 dagars betalningsvillkor)
  • Swish (vid teckning)

Den allmänna principen vid investering är att teckning, preliminär till­delning och betalning sker samtidigt. När transaktionen går igenom syns investeringen under My Pepins som pågående investering. Preliminär till­delning av aktierna sker omedelbart och enligt principen först-till-kvarn. Skulle emissionen inte uppnå fast­ställd minimi­nivå, genomförs inte emissionen och erlagd likvid återbetalas.

När tecknings­tiden gått ut, eller tidigare om maxnivån är uppnådd, bekräftas till­delningen genom upprättad avräknings­nota som då finns tillgänglig under My Pepins.

Teckning av aktier är bindande. Pepins Group AB (publ) befullmäktigas för investeraren att verkställa teckning av aktier.

10.2. Investering i befintliga aktier via Pepins aktielistor

Betalning sker med banköverföring i enlighet med instruktion i utsänd avräkningsnota.

10.3. Ångerrätt

I enlighet med kapitel 3, paragraf 2 i lagen gäller ånger­rätten inte finansiella instrument. Det innebär att ingen ångerrätt finns för de investeringar som sker på Pepins.

10.4 Kontakt

Pepins Group

Klagomåls­ansvarig

Värmdövägen 84

131 54 Nacka

11. Personliga uppgifter och sekretess

I Dataskyddsförordningen GDPR regleras hur person­uppgifter hanteras och syftar till att skydda människor mot att deras personliga uppgifter hanteras kränkande eller på annat sätt olämpligt.

Pepins sparar de uppgifter som lämnas till oss av våra medlemmar när de registrerar sig eller kompletterar vid senare tillfällen. Ibland kompletterar vi dessa uppgifter med andra privata eller offentliga register.

Pepins är ålagt att spara vissa uppgifter samt i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter i enlighet med rådande lagar och förordningar. Utöver dessa krav delar vi inte med oss av dina personliga data till tredje part.

Vi syftar till att skydda din personliga data enligt god standard och praxis men kan inte garantera säkerheten i de data som lämnas online. Vissa risker vad avser information existerar alltid vid användande online tjänster.

Detaljerad information finner du i vår Personuppgiftspolicy.

Om Du är intresserad av vilka uppgifter som vi håller för din räkning var god kontakta Pepins på:

Pepins Group AB, Värmdövägen 84, 131 54 Nacka, Sweden

Email: [email protected]

12. Användande av Cookies

Pepins använder cookies vilket hjälper oss att verifiera våra medlemmar efter att de har loggat in. Cookies är en textfil som är lagrad på din hårddisk. Filen innehåller en unik identifierare och kan bara nås från den hemsida som placerade den initialt. Lagen kräver att vi informerar dig om användandet av cookies. De används för att vi skall kunna identifiera våra medlemmar samt genomföra viss analys av hur vår hemsida används. Pepins analyserar vilka sidor som våra medlemmar använder och hur de används. Huvudsyftet är förbättra vår hemsida och därmed vår service. Vissa email som sänds från Pepins kan också innehålla Cookies med syfte att Pepins kan analysera öppningsfrekvenser.

Pepins kommer också att använda tredjeparts mjukvara såsom Google Analytics för att underlätta analysen av cookies.

Man kan stänga av cookies eller ta bort enskilda cookies genom att gå in på säkerhets­inställningarna på sin webbrowser. Exakt hur man gör skiljer sig något åt beroende på vilket läsare man använder. Stänger man av eller slänger cookies från Pepins kommer användandet och funktionaliteten på hemsidan avsevärt att begränsas.

13. Ändringar till detta avtal

Pepins kan ändra medlemsvillkoren när det anses vara goda skäl att göra så. Dessa skall meddelas till investerare antingen via email eller notifiering på pepins.com minst 14 dagar innan de träder i kraft.

14. Intresse­konflikter

Pepins har skapat en policy och riktlinjer för att inte skapa eller hamna i intresse­konflikter samt skapat riktlinjer för hur sådana intresse­konflikts­situationer skall hanteras om de ändå skulle uppstå.

Dessa riktlinjer uppdateras och tas årligen av Pepins styrelse samt delges Finans­inspektionen.

15. Överlåtelser

Överlåtelser av aktier i något av de holdingbolag som Du investerat kan bara godkännas om över­låtelsen sker till någon som redan är medlem på Pepins och har genomgått en BankID-identifiering. Denna registrering och godkännande måste vara gjort innan en överlåtelse kan genomföras.

För medlemmar bosatta i andra länder inom EU/EES måste proceduren beskriven i paragraf 3 ovan genomföras innan överlåtelsen kan genomföras.

16. Force Majeure

Pepins är inte skadestånds­skyldig för händelser och eventuell skada som ligger utanför Pepins kontroll. Detta inbegriper brand, explosioner eller olyckshändelser, krig eller arbets­konflikter såsom strejker. Detta inbegriper även situationer där Pepins är del av en arbetsmarknads­konflikt. Utöver detta inbegrips även situationer där hemsidan utsatts för ett icke förut­sägbart tryck vilket minskat dess funktionalitet eller andra situationer där Pepins visat normal aktsamhet.

17. Information

All information från Pepins kommer ske antingen via email eller hemsidan på antingen svenska eller engelska.

18. Lagstiftning

Pepins lyder under svensk lag.

19. Godkännande

Dessa villkor anses godkända och accepterade i och med att en tillbörlig ruta fyllts i på pepins.com i samband med att Du blir medlem.