Pepins Medlemsvillkor


1. Introduktion

Dessa villkor hanterar förhållandet mellan dig och Pepins Group AB (hädanefter Pepins) samt innehåller viss information som Du som medlem bör vara medveten om. Vi uppmanar dig att spara en kopia av dessa villkor för framtida referens.

2. Investeringar

A. Investeringstyp

Som medlem på Pepins ges Du möjlighet att investera i aktier i ett eller flera bolag.

B. Investeringsstruktur

B1. Crowdfunding

Investeringar i de bolag som presenteras på pepins.com sker oftast genom förvärv av aktier i ett publikt aktiebolag skapat för varje specifik investering. Detta bolag kommer i sin tur att äga aktier i det underliggande bolaget. Dessa aktier är ofta utformade som Preferensaktier.

B2. Handel på Pepins aktielistor

Investeringar i befintliga aktier sker via Pepins olika listor för aktiehandel. Köp- och säljorders som läggs är bindande och investerare är skyldiga att följa instruktioner i avräkningsnotor som utsänds efter varje avslut

3. Vilka kan vara medlemmar på Pepins?

För att bli medlem på Pepins måste du antingen vara en fysisk person över 18 år eller juridisk person. Legitimering görs vid det första investeringstillfället antingen via vanligt BankID, mobilt BankID eller vidimerad kopia på pass eller annat ID. För presumtiva medlemmar utanför Sverige (för tillfället kan Pepins bara godkänna medlemmar från EU eller EES länder) måste man istället för BankID-proceduren inkomma med:

A. En vidimerad kopia på pass

B. En vidimerad kopia på ett officiellt dokument (på svenska eller engelska) som bekräftar din hemadress. Detta kan vara elräkning, fast telefonräkning eller lönespecifikation.

C. En TIN (Tax Identification Number eller Social Security Number) givet att detta finns.

D. En ifylld kundkännedomsblankett som kan laddas ned från pepins.com eller fyllas i direkt på webbsidan.

E. En PEP blankett (Politically Exposed Person) som kan laddas ner från pepins.com eller fyllas i direkt på webbsidan.

4. Regler för pepins.com

Som användare av pepins.com accepterar du förbudet mot att använda så kallade robotar, spindlar eller andra automatiska verktyg (utöver vanliga sökmotorer såsom Google) om inte skriftligt godkännande erhålls från Pepins i förväg. Du accepterar vidare att inte otillbörligt söka skada pepins.com via alltför hög belastning eller aktivt störa eller förhindra funktionaliteten på plattformen.

5. Om Pepins förhållande till dig som investerare

I och med att dessa villkor godkänns blir Du Medlem på Pepins vilket Du fortsätter vara fram tills att medlemskapet sägs upp. Du blir kund hos Pepins i samband med att Du gör din första investering. Du kan säga upp din medlemsstatus på Pepins genom att informera oss via e-post till [email protected] Pepins kan säga upp avtalet närsomhelst utan att ange anledning. Pepins ger inga råd vare sig om finansiella frågor eller placeringsfrågor eller frågor rörande skatter eller legala spörsmål. Ingen av den kommunikation som Du får från Pepins ska tolkas som rådgivning (undantaget tekniska spörsmål kring användandet av plattformen eller dylika frågor). Uppstår frågor av finansiell-, skatte- eller legal natur uppmanar Pepins Dig som medlem att söka professionell rådgivning.

6. Pepins Plattform

Pepins.com är plattformen där majoriteten av kontakten mellan Pepins och Dig som investerare eller ditt investeringsbolag kommer att ske. Ibland kan det förekomma direkt email eller annan kommunikation men i övrigt kommer allt ske via plattformen vilket inkluderar betalning av investeringen, legitimering samt lämnande av uppgifter. Access till pepins.com sker via inloggning där Ditt unika lösenord används. Du bör förvara detta säkert och om användarnamn och lösenord kommer på avvägar uppmanar vi Dig att snarast ta kontakt med Pepins för att undvika att Ditt konto missbrukas. Du är ansvarig för den information som du själv lämnar på pepins.com. Detta innebär att Du inte får lämna information som Du inte äger eller har rätt att publicera.

7. Risker

Det är förknippat med stora risker att investera i onoterade tillväxtbolag. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att misslyckas och därmed är risken att alla investeringar i sådana bolag förloras. Ingen bör investera mer i sådana bolag än att man kan hantera sådana förluster. Dessa investeringar är ofta illikvida vilket innebär att det kan ta tid innan man kan sälja eller på annat sätt avyttra sin investering.

Den information om bolagen som visas på pepins.com kommer från bolagen själva och Pepins har inget ansvar för den informationen. Pepins genomför granskningar av bolagen och dess ledning men ansvaret ligger hos bolagens styrelser. Vid handel i befintliga aktier på Pepins aktielistor kan avslutens storlek i efterhand behöva reduceras och leverans av likvid och/eller aktier försenas beroende på omständigheter utanför Pepins kontroll

8. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument

I enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 3 kapitlet. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument ska Pepins redovisa följande information. Information kring varje enskild investering redovisas på respektive företagskort på hemsidan:

A. Pepins Adress är:

Pepins Group AB, Värmdövägen 84, 131 54 Nacka, Sweden

Email: [email protected]

B. Pepins Group AB innehar följande tillstånd av Finansinspektionen
i. Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet
ii. Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp
iii. Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
iv. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
v. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

C. Lag

Både vad avser lag om marknadsföring och avtalsvillkor så gäller svensk lag.

9. Avgifter

Pepins tar inte avgifter av Investerarna utan av de bolag som söker kapital. Dessa avgifter består av en fast avgift samt en procentsats av det totala investeringsbeloppet. Utöver dessa avgifter utfärdar bolaget eller dess ägare oftast en teckningsoption till Pepins. För handel i befintliga aktier via Pepins aktielistor tas ett courtage ut av köpare och säljare.

10. Våra betalningsalternativ och villkor

10.1. Investering i Pepins emissioner

Följande betalningsalternativ kan användas:

  • Kortbetalning (vid teckning)
  • Banköverföring (vid teckning)
  • Faktura via Billogram (utfärdas vid teckning med 3 dagars betalningsvillkor)
  • Swish (vid teckning)

Den allmänna principen vid investering är att teckning, preliminär tilldelning och betalning sker samtidigt. När transaktionen går igenom syns investeringen under My Pepins som pågående investering. Preliminär tilldelning av aktierna sker omedelbart och enligt principen först-till-kvarn. Skulle emissionen inte uppnå fastställd miniminivå, genomförs inte emissionen och erlagd likvid återbetalas.

När teckningstiden gått ut, eller tidigare om maxnivån är uppnådd, bekräftas tilldelningen genom upprättad avräkningsnota som då finns tillgänglig under My Pepins.

Teckning av aktier är bindande. Pepins Group AB (publ) befullmäktigas för investeraren att verkställa teckning av aktier.

10.2. Investering i befintliga aktier via Pepins aktielistor

Betalning sker med banköverföring i enlighet med instruktion i utsänd avräkningsnota.

10.3. Ångerrätt

I enlighet med 2 paragrafen 3 kapitlet i lagen gäller ångerrätten inte investeringar i finansiella instrument. Detta innebär att ingen ångerrätt finns för de investeringar som görs på Pepins.

10.4 Kontakta

Pepins Group

Klagomålsansvarig

Värmdövägen 84

131 54 Nacka

11. Personliga uppgifter och sekretess

I Dataskyddsförordningen (GDPR) regleras hur personuppgifter hanteras och syftar till att skydda människor mot att deras personliga uppgifter hanteras kränkande eller på annat sätt olämpligt.

Pepins sparar de uppgifter som lämnas till oss av våra medlemmar när de registrerar sig eller kompletterar vid senare tillfällen. Ibland kompletterar vi dessa uppgifter med andra privata eller offentliga register.

Pepins är ålagt att spara vissa uppgifter samt i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter i enlighet med rådande lagar och förordningar. Utöver dessa delar vi inte med oss av dina personliga data till tredje part.

Vi syftar till att skydda dina personliga data god standard och praxis men kan inte garantera säkerheten i de data som lämnas online. Vissa risker vad avser information existerar alltid vid användande online tjänster.

Detaljerad information finner du i vår Integritetspolicy.

Om Du är intresserad av vilka uppgifter som vi håller för din räkning var god kontakta Pepins på:

Pepins Group AB, Värmdövägen 84, 131 54 Nacka, Sweden

Email: [email protected]

12. Användande av Cookies

Pepins använder cookies vilket hjälper oss att verifiera våra medlemmar efter att de har loggat in. Cookies är en textfil som är lagrad på din hårddisk. Filen innehåller en unik identifierare och kan bara nås från den hemsida som placerade den initialt. Lagen kräver att vi informerar dig om användandet av cookies. De används för att vi skall kunna identifiera våra medlemmar samt genomföra viss analys av hur vår hemsida används. Pepins analyserar vilka sidor som våra medlemmar använder och hur de används. Huvudsyftet är förbättra vår hemsida och därmed vår service. Vissa email som sänds från Pepins kan också innehålla Cookies med syfte att Pepins kan analysera öppningsfrekvenser.

Pepins kommer också att använda tredjeparts mjukvara såsom Google Analytics för att underlätta analysen av cookies.

Man kan stänga av cookies eller ta bort enskilda cookies genom att gå in på säkerhetsinställningarna på sin webbrowser. Exakt hur man gör skiljer sig något åt beroende på vilket läsare man använder. Stänger man av eller slänger cookies från Pepins kommer användandet och funktionaliteten på hemsidan avsevärt att begränsas.

13. Ändringar till detta avtal

Pepins kan ändra medlemsvillkoren när det anses vara goda skäl att göra så. Dessa skall meddelas till investerare antingen via email eller notifiering på pepins.com minst 14 dagar innan de träder i kraft.

14. Intressekonflikter

Pepins har skapat en policy och riktlinjer för att inte skapa eller hamna i intressekonflikter samt skapat riktlinjer för hur sådana intressekonfliktssituationer skall hanteras om de ändå skulle uppstå.

Dessa riktlinjer uppdateras och tas årligen av Pepins styrelse samt delges Finansinspektionen.

15. Överlåtelser

Överlåtelser av aktier i något av de holdingbolag som Du investerat kan bara godkännas om överlåtelsen sker till någon som redan är medlem på Pepins och har genomgått en BankID-identifiering. Denna registrering och godkännande måste vara gjort innan en överlåtelse kan genomföras.

För medlemmar bosatta i andra länder inom EU/EES måste proceduren beskriven i paragraf 3 ovan genomföras innan överlåtelsen kan genomföras.

16. Force Majeure

Pepins är inte skadeståndsskyldig för händelser och eventuell skada som ligger utanför Pepins kontroll. Detta inbegriper brand, explosioner eller olyckshändelser, krig eller arbetskonflikter såsom strejker. Detta inbegriper även situationer där Pepins är del av en arbetsmarknadskonflikt. Utöver detta inbegrips även situationer där hemsidan utsatts för ett icke förutsägbart tryck vilket minskat dess funktionalitet eller andra situationer där Pepins visat normal aktsamhet.

17. Information

All information från Pepins kommer ske antingen via email eller hemsidan på antingen svenska eller engelska.

18. Lagstiftning

Pepins lyder under svensk lag.

19. Godkännande

Dessa villkor hanterar förhållandet mellan dig och Pepins Group AB (hädanefter Pepins) samt innehåller viss information som Du som medlem bör vara medveten om. Vi uppmanar dig att spara en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.